Кафедра опору матеріалів і теоретичної механіки

Історія і досягнення

Кафедра опору матеріалів і теоретичної механіки була створена на базі кафедри загальнотехнічних дисциплін, організованої в 1967 році, і забезпечила підготовку більш 3000 інженерів-механіків і інженерів-будівельників для агропромислового комплексу.

Кафедру очолювали ведучі вчені інституту доценти Рустамов С. И., Мещерякова А.А., Чекановкін О. О., Славотинський М.В. Із 2003 року і по дійсний час кафедру очолює доц. Бурцев Г.Г. На сьогодняшній день на кафедрі працюють: Утутов Н. Л.- професор д. т.н., Чекановкін О.О. - доц., к. т. н., Евсюков В. О. - доц., к. т.н., Несвіт В. Д. - доц., к. т.н. , Пузіна В. М. - доц., к. т.н., Славотинський М.В. - доц., к.т.н., Горшколєпов Ю. Н. - ст. викл., Малич А. Н.- ст. викл., Овсієнко Г. М. - ст. викл., Тарасов С. П. - ст. викл., Степаніщев Н.Н. - ст. викл., Овчаренко О. А. - ас., Старощук Т. А. - ст. викл., Бондарец О. А. - ас.

Обслуговують навчальний процес старший лаборант Стрельцова О.Є., навчальний майстер Корчагін П.В., математик-програміст Бондарец Н.В.

Кафедра веде навчальний процес на трьох факультетах: сільськогосподарського будівництва, механізації сільського господарства та харчових технологій, забезпечуючи підготовку фахівців. Зараз на кафедрі ведеться навчальний процес по наступним дисциплінам: прикладна механіка, механіка матеріалів та конструкцій, теоретична механіка, опір матеріалів, технічна механіка рідин та газів, деталі машин, ВСіТВ (взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри), гідравліка і гідрологія, будівельна механіка, ПТМ (під'ємно - транспортні машини), метод кінцевих елементів, ТММ (теорія механізмів та машин), меліоративні та гідротехнічні спорудження.

Усі дисципліни кафедри забезпечені методичними посібниками і вказівками. За період з 1998 по 2005р. опубліковано 21 методичну вказівку й у 2000 році видано навчальний посібник по деталям машин (проф. Утутов Н.Л.).

Керівництво і склад

З 2003 року очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент Г.Г. Бурцев, який веде курси: "Опір матеріалів", "Метод кінцевих елементів".

На кафедрі працюють:
Євсюков В.О., к.т.н., доц., ведучий курсу "Теоретична механіка" (факультет промислового і цивільного будівництва).
Пузіна В.М., к.т.н., доц., ведуча курсу "Деталі машин" (факультет механізації сільського господарства).
Чекановкін О.О., к.т.н., доц., ведучий курсу "Механіка матеріалів і конструкцій" (факультет механізації сільського господарства).
Несвіт В.Д., к.т.н., доц., ведучий курсу "Деталі машин" (факультет механізації сільського господарства).
Утутов Н.Л., д.т.зв., професор, ведучий курсу "Деталі машин" (факультет механізації сільського господарства).
Славотинський М.В., к.т.н., доц, ведучий курсів "Гідравліка і гідрологія", "Технічна механіка рідини і газу", "Меліоративні і гідротехнічні спорудження" (факультет промислового і цивільного будівництва).
Старощук Т.О., старший викладач - ведуча курсу "Прикладна механіка" (факультет харчових технологій).
Горшколєпов Ю.Н., старший викладач - ведучий курсу "Будівельна механіка" (факультет промислового і цивільного будівництва).
Маліч А.Н., ст.викл. - ведучий курсу "ВСіТВ" (факультет механізації сільського господарства).
Тарасов С.П., ст.викл. - ведучий курсу ПТМ (факультет механізації сільського господарства).
Степаніщев Н.Н., ст.викл. - ведучий курсу ТММ (факультет механізації сільського господарства).
Овсієнко Г.М., ст.викл. - ведуча курсу "Теоретична механіка" (факультет механізації сільського господарства).
Овчаренко О.А., ас. - курс "Механіка матеріалів і конструкцій", "Будівельна механіка" (факультет механізації сільського господарства, факультет промислового і цивільного будівництва).
Бондарец О.А., ас. - курс "Опір матеріалів", "ПТМ" (факультет промислового і цивільного будівництва, факультет механізації сільського господарства).

Матеріально-технічна база

Кафедра має значну кількість технічних засобів, лабораторних установок та наочного приладдя, що сприяють інтенсифікації процесу навчання.

Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням навчального процесу, форм та методів його організації, методичного забезпечення лекцій, лабораторних та практичних занять. На кафедрі є таблиці і плакати по дисциплінам, що читаються, добре обладнані лабораторії по теорії машин та механізмів, ВСіТВ, деталі машин.

Навчальні дисципліни і їх методичні комплекси

Бурцев Г. Г., Брюховецкий А.Н., Вольвак С. Ф., Кириченко В. Е., Несвит В. Д., Скотаренко В. В. Деталі машин. Курсове проектування (навчальний посібник)

Бондарец О.А., Бурцев Г.Г., Вольвак С.Ф., Кириченко В.Е., Утутов Н.Л., Несвит В.Д. Курсовое проектирование механических передач

ДисциплінаМетодична література
Механіка матеріалів і конструкцій Чекановкин А.А. "Механика материалов и конструкций" и "Сопротивление материалов" Задания для контрольных работ
А.А.Чекановкин, А.Н.Малич, Г.Г.Бурцев Задания для проведения расчетно-графических работ по курсам "Механика материалов и конструкций" и "Сопротивление материалов". Часть I и 2.
Теорія машин та мехінізмів Степанищев Н.Н. Теория механизмов и машин. Методические указания по выполнению курсового проекта по специальности "Механизация сельского хозяйства".
Степанищев Н.Н. Строительные машины. Методические указания по изучению курса и задание к контрольной работе для студентов-заочников по специальности "Сельскохозяйственное строительство"
Степанищев Н.Н. Теория механизмов и машин. Методические указания к выполнению курсового проекта по специальности "Механизация сельского хозяйства".
Теоретична механіка В.А. Евсюков, Г.М.Овсиенко, Т.А. Старощук Задания к проведению мини-контрольных работ по теоретической механике для студентов инженерных специальностей
Опір матеріалов Бурцев Г.Г. Сопротивление материалов. Методические указания по изучению курса и задание к расчетно-графической работе для студентов по специальности 7.092101 "Промышленное и гражданское строительство"
Бурцев Г.Г. Теория упругости. Методические указания по изучению курса и задание к расчетно-графической работе для студентов по специальности 7.092101 "Промышленное и гражданское строительство".
Деталі машин
Будівельна механіка
Овчаренко А.А., Овчаренко А.С. Конспект лекцій з курсу "Будівельна механіка"
Меліоративніі гідротехнічні споруди Славотинский М.В. Методическое пособие по курсу "Мелиоративные и гидротехнические сооружения" для студентов специальности 7.092101 "Промышленное и гражданское строительство".

Напрями наукової діяльності

«Моделювання та вдосконалення технологічного процесу післязбиральної переробки насіння різних культур» (к.т.н., доц. Чекановкін О.О., к.т.н., доц. Євсюков В.О.,  Мельніков А.І., Добрицький О.О., Овсієнко Г.М.); «Розробити комплексну модель впливу процесів механізації на врожайність рослин і родючість грунту» (к.т.н., доц. Овчаренко О.А., ст. викл. Овчаренко А.С.)

Контактна інформація

Телефон у Луганську: (0642) 96-72-16 (завідувач кафедрою, доцент, к.т.н. Бурцев Геннадій Георгійович).